امیر یل مامان

1

اربعین حسینی تسلیت باد.

اربعین آمد دلم از غم شکست جمله هستی باز در ماتم نشست چرخ گردون از سیاهی جامه بست بند بند کائنات از هم گسست کودک و پیروجوان ، برسینه ،دست در عزایت نوحه خواند تا که هست کاروان می آید از شهر دمشق . بر سرخاک شه سلطان عشق . کاروان با خود رباب آورده است بهر اصغر شیر و آب آورده است . کاروان آمد ولی اکبر نداشت . ام لیلا شبه پیغمبر نداشت . کاروان آمد ولی شاهی نبود . بر بنی هاشم دگر ماهی نبود. اربعین حسینی برعاشقان حسین(ع) تسلیت باد.   ...
21 آذر 1393
1